Opstart schooljaar 21-22

Geplaatst op 27 aug 2021
Opstart schooljaar 21-22

Beste ouder 

Ons team is voltallig en we zijn klaar om ons 10e schooljaar in te vliegen. Op de werkboeken moeten we nog even wachten, helaas zijn we bij de 400 scholen die moeten wachten, maar we hebben reeds een oplossing gevonden.

> We verwachten alle kinderen terug op school. Zowel kleuters als lagere school leerlingen hervatten de gewone lesactiviteit. Goed nieuws dus. We kijken er alvast naar uit om iedereen terug te zien.

> De verzamelplaats voor ouders is op onze benedenspeelplaats, niet op de straat dus. Ouders mogen zich vrij bewegen op deze speelplaats. Naar de klas gaan mag nu nog niet, hopelijk wel vanaf oktober. In de ochtend gaat jouw kind(eren) alleen naar de klas, de jongste kleuters en 2e kleuterklassen worden opgewacht door de leraars beneden. In de namiddag kan je jouw kind(eren) ophalen bij de klasjuf die daar met de kinderen staat te wachten. Alle klassen verzamelen daar buiten om 15u20 en op woensdag om 12u25. 

> Dank om op tijd aanwezig te zijn met je kind(eren). Ten laatste om 8u50, liefst iets vroeger. Voor heel veel ouders lukt dit reeds, bedankt daarvoor. Iedereen is terug welkom vanaf 8u40. Of vroeger vanaf 8u in onze voorschoolse opvang.
Bij sommige verloopt het op tijd komen iets moeilijker. We zullen hiervoor ter ondersteuning monitoren wie wanneer te laat komt en de reden. Op die manier hopen we ondersteuning te bieden en jou te motiveren indien nodig. Na vijfmaal te laat komen zal onze coördinator contact met je opnemen om samen een oplossing te zoeken. We noteren dit frequent te laat komen dan in het schooldossier van jouw kind. Tijdens het oudercontact zal je hier ook op attent gemaakt worden.
Onze schooldag stopt om 15u20, (woensdag 12u25) dan kan je tot 15u30 jouw kind(eren) komen ophalen (woensdag 12u35). Nadien gaan de kinderen naar onze naschoolse opvang, die stopt om 17u30. Als je te laat komt betaal je meteen een boete van 5 euro per kwartier dat je te laat bent. 


> Het dragen van een mondmasker blijft voor ons 5e en 6e leerjaar verplicht wanneer ze zich verplaatsen in onze school. Eens ze in de klas zitten op hun plaats mag het af.
Buiten, tijdens de speeltijd, mogen de kinderen, met akkoord van hun ouders, zonder mondmasker spelen. Ook als ouder draag je steeds een mondmasker bij het ophalen van je kind(eren). Indien je dit niet doet zal een collega je vriendelijk vragen om onze campus te verlaten. 

> Daguitstappen zijn toegelaten. Het kan dus zijn dat jou kind op stap gaat buiten onze school. We blijven onze school organiseren per kleuterklas in de kleuterschool en per graad in het lager. Zodat projecten en kringen kunnen verder gezet worden. 

> Handhygiëne aanhouden en maximaal verluchten en ventileren blijven we doen in elke klas. 

> Opvang blijft voor- en naschools georganiseerd zoals voorheen. Er is één verandering, onze ochtendopvang start vanaf 8u vanaf dit schooljaar.

> We blijven zwemmen het komende schooljaar. Je zal alle data op onze site kunnen terugvinden en op onze jaarkalender.
Het is tweewekelijks op woensdag, zoals voor de start van de pandemie.

> Ons schoolreglement zit bij onze communicatie nu of dat kan je ook terugvinden op onze site. Tijdens het 1e individuele oudercontact, in oktober, zullen we jouw handtekening vragen ter akkoord. Onze schooljaarkalender krijg je van ons op 01/09 met alle belangrijke data.


Link naar ons schoolreglement. 

Français

 

Cher parent

 

Notre équipe est au complet et nous sommes prêts à nous envoler pour notre 10e année scolaire. Nous devons attendre encore un peu pour les cahiers, malheureusement nous sommes dans les 400 écoles qui doivent attendre, mais nous avons déjà trouvé une solution.

 

> Nous attendons de tous les enfants qu'ils retournent à l'école. Les élèves du préscolaire et du primaire reprennent une activité normale d'enseignement. Alors bonne nouvelle. Nous avons hâte de revoir tout le monde.

 

> Le point de rendez-vous pour les parents est sur notre terrain de jeu en bas, pas dans la rue. Les parents sont autorisés à se déplacer librement sur cette aire de jeux. Aller en classe n'est pas encore autorisé, espérons-le à partir d'octobre. Le matin, votre ou vos enfants vont en classe seuls, les plus petits et les classes de 2e maternelle sont accueillis par les professeurs du rez-de-chaussée. L'après-midi, vous pouvez récupérer votre (vos) enfant(s) auprès de la maîtresse de classe qui vous attend avec les enfants. Toutes les classes se réunissent à l'extérieur à 15h20.

 

> Merci d'être à l'heure avec votre(vos) enfant(s). Au plus tard à 8h50, de préférence un peu plus tôt. Pour de nombreux parents, cela fonctionne déjà, merci pour cela. Tout le monde est le bienvenu à partir de 8h40. Ou plus tôt à partir de 8h dans notre garderie périscolaire.

 

Pour certains, arriver à l'heure est un peu plus difficile. Pour soutenir cela, nous surveillerons qui est en retard, quand et la raison. De cette façon, nous espérons vous offrir un soutien et vous motiver si nécessaire. Après cinq retards, notre coordinateur vous contactera pour trouver ensemble une solution. Nous constatons souvent ce retard dans le dossier scolaire de votre enfant.

Vous en serez également informé lors du contact parental.

 

Notre journée scolaire se termine à 15h20, vous pouvez ensuite venir chercher votre ou vos enfant(s) jusqu'à 15h30. Ensuite, les enfants se rendent à notre garderie, qui se termine à 17h30. Si vous êtes en retard, vous payez immédiatement une amende de 5 euros par tranche de 15 minutes de retard.

 

> Le port du masque buccal reste obligatoire pour nos 5e et 6e lorsqu'ils se déplacent dans notre école. Une fois qu'ils sont dans la classe à leur place, cela peut être fait. A l'extérieur, pendant les heures de jeu, les enfants sont autorisés à jouer sans masque buccal, avec l'accord de leurs parents. En tant que parent, vous portez toujours un masque buccal lorsque vous venez chercher votre/vos enfant(s). Si vous ne le faites pas, un collègue vous demandera de bien vouloir quitter notre campus.

 

> Les sorties à la journée sont autorisées. Il est donc possible que votre enfant sorte en dehors de notre école. Nous continuons d'organiser notre école par classe de maternelle en maternelle et par classe en primaire. Pour que les projets et les cercles puissent se poursuivre.

 

> Nous continuerons à maintenir l'hygiène des mains et à ventiler et ventiler autant que possible dans chaque classe.

 

> Les garderies continueront d'être organisées avant et après l'école comme avant. Il y a un changement, notre garde du matin commence à 8h du matin à partir de cette année scolaire.

 

> Nous continuerons à nager au cours de la prochaine année scolaire. Vous pourrez retrouver toutes les dates sur notre site et sur notre calendrier annuel. C'est tous les mercredis, comme avant le début de la pandémie.

 

> Nos règlements scolaires sont désormais inclus dans notre communication ou vous pouvez également les retrouver sur notre site. Lors du 1er contact parental individuel, en octobre, nous vous demanderons votre signature pour approbation. Vous recevrez de notre part notre calendrier scolaire le 01/09 avec toutes les dates importantes.

 

 

Türkçe

 

sevgili ebeveyn

 

Ekibimiz tamamlandi ve 10. okul yilimiza uçmaya haziriz. Çalisma kitaplari için biraz daha beklememiz gerekiyor maalesef beklemesi gereken 400 okuldayiz ama zaten bir çözüm bulduk.

 

> Tüm çocuklarin okula dönmesini bekliyoruz. Hem okul öncesi hem de ilkokul ögrencileri normal ögretim faaliyetlerine devam ederler. Çok iyi haber. Herkesi tekrar görmek için sabirsizlaniyoruz.

 

> Ebeveynlerin bulusma noktasi sokakta degil, alt kattaki oyun alanimizdir. Ebeveynlerin bu oyun alaninda serbestçe hareket etmelerine izin verilir. Derse gitmek henüz yasak, umarim Ekim'den itibaren. Sabah çocugunuz(lar) tek basina derse gidiyor, en küçük çocuklar ve 2. anasinifi siniflari alt katta ögretmenler tarafindan karsilaniyor. Ögleden sonra çocugunuzu/çocuklarinizi orada bekleyen sinif ögretmeninden çocuklarla birlikte alabilirsiniz. Tüm siniflar saat 15.20'de disarida toplanir.

 

> Çocugunuzla/çocugunuzla zamaninda oldugunuz için tesekkür ederiz. En geç sabah 8:50'de, tercihen biraz daha erken. Birçok ebeveyn için bu zaten ise yariyor, bunun için tesekkür ederim. 08.40'tan itibaren herkesi bekliyoruz. Veya okul öncesi bakimimizda sabah 8'den önce.

 

Bazilari için oraya zamaninda ulasmak biraz daha zor. Bunu desteklemek için kimin ne zaman geç kaldigini ve nedenini izleyecegiz. Bu sekilde, gerektiginde size destek vermeyi ve motive etmeyi umuyoruz. Bes kez geç kaldiktan sonra koordinatörümüz sizinle iletisime geçerek birlikte bir çözüm bulacaktir. Çocugunuzun okul dosyasinda bunun geç kaldigini sik sik not ederiz.

Ebeveyn temasi sirasinda da bu konuda bilgilendirileceksiniz.

 

Okul günümüz 15.20'de bitiyor, sonra çocugunuzu(çocuklarinizi) 15.30'a kadar alabilirsiniz. Daha sonra çocuklar, aksam 17.30'da biten okul sonrasi bakimimiza giderler. Geç kalirsaniz, geç kaldiginiz 15 dakika için hemen 5 Euro para cezasi ödersiniz.

 

> Okulumuzda dolasirken 5. ve 6. siniflarimiz için agiz maskesi takma zorunlulugu devam etmektedir. Sinifta yerlerine geldiklerinde, bu yapilabilir. Disarida, oyun süresi boyunca, çocuklarin ebeveynlerinin onayi ile agiz maskesi olmadan oynamalarina izin verilir. Bir ebeveyn olarak, çocugunuzu/çocuklarinizi alirken her zaman agiz maskesi takarsiniz. Bunu yapmazsaniz, bir meslektasiniz sizden kampüsümüzden ayrilmanizi rica edecektir.

 

> Günübirlik gezilere izin verilir. Bu nedenle çocugunuzun okulumuzun disina çikmasi mümkündür. Okulumuzu anaokulunda anasinifi sinifa, ilkokulda sinif bazinda düzenlemeye devam ediyoruz. Böylece projeler ve çemberler devam ettirilebilir.

 

> Her sinifta mümkün oldugunca el hijyenine ve havalandirmaya ve havalandirmaya devam edecegiz.

 

> Çocuk bakimi, eskisi gibi okul öncesi ve sonrasi düzenlenmeye devam edecek. Bir degisiklik var, bu ögretim yilindan itibaren sabah bakimimiz sabah 8'de basliyor.

 

> Önümüzdeki ögretim yilinda da yüzmeye devam edecegiz. Tüm tarihleri ??sitemizde ve yillik takvimimizde bulabileceksiniz. Salginin baslamasindan önceki gibi iki haftada bir Çarsamba günleri.

 

> Okul yönetmeligimiz artik iletisimimize dahil edilmistir veya sitemizde de bulabilirsiniz. Ekim ayindaki 1. bireysel ebeveyn temasi sirasinda, onay için imzanizi isteyecegiz. 01/09'da tüm önemli tarihlerin yer aldigi ögretim yili takvimimizi bizden alacaksiniz.

 

terug