projecten

Project Cantania 2e graad

Onze 2e graad neemt dit schooljaar terug deel aan het Cantania project in samenwerking met Bozar en het Nationaal Orkest van België (Belgian National Orchestra).  

Muziek: Liesa Van der Aa & Stefaan De Rycke
Tekst:
Carl Norac
Dramaturgie en regie: Vital Schraenen
Pedagogische ondersteuning: Ruby De Bruyne
Directie: David Ramael

Duizend-en-een keer een stad

De cantate die tijdens het schooljaar 2022-2023 zal worden uitgevoerd, is gebaseerd op een muziekstuk gecomponeerd door Liesa Van der Aa en Stefaan De Rycke op  tekst van 'Nationale Dichter 2021' Carl Norac. 
Er was eens een stad, Brussel of overal.
In die stad leven 2 kinderen, met verborgen talenten.
De ene Dario: woordkunstenaar die al stappend (en vallend) gedichten verzint.
De andere Ella: een uitvindster die klanken verzamelt en er muziek van knutselt.
Als bij wonder, of stond het ergens geschreven, botsen hun paden.
Samen kunnen ze de wereld aan, denken ze. Superheroes!
En die wereld heeft hen nodig, want hij loopt levensgevaar. Maar klinken hun kinderstemmen wel luid genoeg om de wereld te redden… 


Het is een eclectische, ritmische cantate vol poëzie, melodieën en vrolijk provocerende klanken... In dit werk worden de vindingrijkheid, de creativiteit en de (al dan niet verborgen) talenten van iedereen geëerd. Op het podium worden de studenten begeleid door professionele musici.

Project Baobab

Achter de schermen zijn we volop bezig het project Baobab mee vorm te geven. 
Samen met een andere basisschool uit Schaarbeek engageren we ons in dit waardevol project. 

Via de site van Baobab en OCB hieronder kan je alvast wat meer info vinden. 

http://www.onderwijscentrumbrussel.be/diensten/studiedienst/nieuws/baobab-meer-brusselaars-voor-de-klas

Hoe-goe-gedaan!

Hoe-goe-gedaan! project 2e graad schooljaar 17-18 in samenwerking met het departement onderwijs. 

Omschrijf de inhoud van je project. 

Hoe ontstaat een nieuwe technologie en hoe komt deze nieuwe technologie tot ontwikkeling? Daar willen we onze leerlingen laten bij stilstaan om zo zelf techniek te gebruiken in een nieuwe technologische uitvinding of een verdere ontwikkeling van een reeds bestaande technologie tot stand te brengen. We starten door toestellen te bestuderen, uit elkaar te halen, te ontleden en te onderzoeken in welke tijd ze tot stand kwamen of hoe oud ze zijn. De technische principes leren leerlingen benoemen om ze nadien te kunnen toepassen. Ze begrijpen ook dat evolutie ontstaat uit een drang naar perfectie, dat elk technisch ontwerp of elke uitvinding eeuwig verbeterd kan worden. Tijdens het project brengen de leerlingen de onderzochte toestellen in kaart in een persoonlijk logboek, op verschillende creatieve manieren. Daarnaast willen ook dat de leerlingen zelf ervaren hoe elk bewegend onderdeel van een machine zijn functie en aandeel heeft in dat groter geheel. Dit aan de hand van bewegingsoefeningen met externe partners om op die manier expertise in ons team binnen te halen. Uiteindelijk bedenken de leerlingen voor een persoonlijk probleem een oplossing aan de hand van hun uitvinding. 

Waarom is dit een project op maat van je school?

Project werking binnen onze basisschool is een dagdagelijkse praktijk. Onze 2e graad. 3e en 4e leerjaar doen dit project samen, zoals we altijd werken voor W.O. en MuVo. Zelf ontdekken, uit eigen ervaringen leren. Een concreet probleem van hun eigen leefwereld is de vertrekbasis van hun uitvinding. Daarvoor willen we gaan. Zelf eerst onderzoeker zijn, het hoe uitdiepen om nadien uit te komen bij iets dat de leerlingen zelf goe-gedaan zullen hebben, kortom HOE-GOE-GEDAAN! Over product design hebben we zelf niet veel know-how in ons team en lijkt het ons dan ook wenselijk om hiervoor een externe partner aan te trekken.

Hoe geeft dit project kansen aan leerlingen om zichzelf beter te leren kennen en te ontplooien?

> Leerlingen staan stil bij hun eigen interesses.
> Ze kiezen in duo voor een probleem dat ze in hun eigen leefwereld ervaren en willen aanpakken.
> Ze voelen dat iets uitvinden kan bijdragen tot het algemeen welzijn van andere rondom hen.

Hoe ga je dit project evalueren?

Op leerlingen niveau:
> Kunnen leerlingen de juiste onderdelen bij de juiste machine plaatsen.
> Werkt de uitvinding, is het echt een oplossing voor het probleem.
> Werkt het technische principe dat gehanteerd wordt.
> Hun opgedane kennis verwoorden over hoe energie zich kan omzetten om een machine te doen werken.

Team niveau:
> Een project meer in de diepte kunnen uitwerken, met meer kennis en know-how van externen.
> Nog meer plezier beleven aan ons projectonderwijs en zelf ook bijleren!
> Onze leerlingen in contact brengen met de werkelijkheid die zich rondom ons afspeelt. 

 

Week van de mooie tanden

Elk schooljaar, sinds nu 4 jaar, organisren we samen met ons oudercomtié de week van de mooie tanden.

Dan willen we met de hele school aandacht hebben voor tandhygiene. Dit schooljaar start onze 'mooie tanden week' op maandag 11 september 2017 reeds. 
 
Hieronder kan je alvast wat tips vinden: 
 
Naar de tandarts
 
• ga zeker 1 x per jaar naar de tandarts (2x is nog beter)
• de tandarts controleert op gaatjes (cariës), tandplak, tandsteen
• de tandarts kijkt bij kinderen scheefstand van tanden en kaken na
• de tandarts geeft raad, behandelt of verwijst je door
• zo voorkom je problemen zoals tandbederf en ontstekingen
 
Hoeveel kost het als ik met mijn kind naar de tandarts ga?
 
Twee belangrijke vragen om te stellen aan de tandarts:
– Bent u geconventioneerd? Dit betekent dat de tandarts een akkoord heeft gesloten met de ziekenfondsen om de officiële tarieven te vragen (zie tabel)
– Is een derdebetalersregeling mogelijk? (Voor mensen die de verhoogde tegemoetkoming ontvangen, passen sommige tandartsen dit systeem toe: meer uitleg verderop)
 
Wat betekent 'derdebetalersregeling'?
 
Normaal gezien betaalt u de 'prijs bij de tandarts' (zie eerste kolom tabel) en krijgt u nadien een terugbetaling door uw mutualiteit (zie tweede kolom). Bij een derdebetalersregeling moet u de 'prijs bij de tandarts' niet betalen: de tandarts en de mutualiteit regelen de betaling onderling.
Sommige tandartsen passen deze regeling toe voor mensen met recht op de verhoogde tegemoetkoming (zie verder).
 
Verhoogde tegemoetkoming:
Ouders met een laag inkomen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. In dat geval passen sommige tandartsen de derdebetalersregeling toe, ook voor de kinderen.
 
> Wie heeft recht op verhoogde tegemoetkoming?
 
Er zijn drie mogelijke voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen:
1. ofwel ontvang je een specifieke uitkering (bv leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW)
2. ofwel ben je bij je mutualiteit ingeschreven binnen een speciale categorie ('wees' of 'niet begeleide minderjarige')
3. ofwel op basis van een laag inkomen > inkomensonderzoek
 
In geval 1 en 2 hoef je zelf niets te doen: je mutualiteit kent je automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe.
In geval 3 kan je deze tegemoetkoming bij je mutualiteit aanvragen. Een consulent vult samen met jou de nodige documenten in.
 
> Hoe weet je dat je de verhoogde tegemoetkoming krijgt?
Je mutualiteit verwittigt je hiervan en je kan dit ook zien op de kleefbriefjes (navragen wat de regels binnen jouw mutualiteit zijn).

Boekenbende aan huis

WAT en WAAROM…

De Boekenbende is een “voorlees-aan-huis-project” waarbij studenten vijf weken na elkaar telkens één uurtje Nederlandstalige boeken gaan voorlezen in gezinnen waar geen voorleescultuur bestaat. De kinderen die ze voorlezen zijn vijf- tot zevenjarige leerlingen uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs.

Door thuis te gaan voorlezen wil de Boekenbende in de eerste plaats kinderen in hun vertrouwde omgeving het plezier van het voorlezen laten voelen. In tweede instantie is de Boekenbende er ook voor de ouders. Door hen te laten zien hoe leuk kinderen het vinden om naar verhaaltjes te luisteren, wil de Boekenbende de verhalenmicrobe in het gezin binnenbrengen.

Het is om die reden dat de Boekenbende eindigt met bezoek aan de plaatselijke bibliotheek: om zelf voor te lezen heb je boeken nodig, goede voorlees- en prentenboeken, en die zijn te vinden in de bibliotheek. In de bibliotheek is er ook gespecialiseerd personeel dat ouders en kinderen kan helpen bij hun keuze van geschikte verhalen en (voorlees)boeken.

Een belangrijk neveneffect dat de Boekenbende nastreeft is dan ook de “knuffelwaarde” van het Nederlands vergroten bij kinderen die thuis weinig of geen Nederlands horen en die het Nederlands uitsluitend associëren met de schoolomgeving en alles wat daar bij komt: de moeite die ze dagelijks moeten doen om de juf of meester te volgen, om zich uit te drukken… Die emotionele band die veel kinderen van niet-Nederlandstalige gezinnen missen, probeert de Boekenbende aan huis een beetje aan te halen.

 

WIE…

Voor wie

De Boekenbende is bedoeld voor kinderen uit het 1ste leerjaar die thuis nauwelijks of nooit verhalen te horen krijgen (in het Nederlands of in de moedertaal) en die een verhoogd risico lopen op taalachterstand.

Door wie

 

De voorlezers van de Boekenbende zijn tweedejaarsstudenten Lerarenopleiding Lager Onderwijs van ODISEE Brussel.

De Boekenbende is een onderdeel vanuit hun opleiding. Meer bepaald de maatschappelijke stage. Voor de studenten zijn er veel leerkansen verbonden aan dit project:

-       interculturele ontmoeting

-       oefenkansen voorlezen en vertellen

-       procesmatig met kinderen binnen een gezin werken

-       kennismaking met de Brusselse onderwijscontext

-       …

De studenten worden van dichtbij gevolgd tijdens dit project door hun docenten. Zij brengen hun ervaringen samen in een reflectiedossier en worden hierop beoordeeld.

Met wie

 

De gemeentelijke bibliotheek is de lokale initiatiefnemer van het project. De bib streeft volgende doelen na met dit project:

-       leesbevordering: kinderen en ouders laten genieten van boeken en verhalen

-       bibliotheekpromotie: ouders de weg naar de bibliotheek wijzen

-       taalstimulering: verhalen werken sterk taalverrijkend en -stimulerend

-       gemeenschapsvorming: kansengroepen tot cultuurparticipatie aanzetten

Het Streekgericht Bibliotheekbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie speelt een bovenlokale coördinerende rol.

 

 

HOE…

… verloopt de Boekenbende ?

De voorlezers worden op voorhand uitgebreid gebrieft door medewerkers van de bibliotheek en het Streekgericht Bibliotheekbeleid. De Boekenbende maakt deel uit van het studieprogramma van de studenten. Zij krijgen studiepunten voor hun deelname.

De voorlezers lezen gedurende zes weken telkens één uurtje per week voor bij kinderen thuis. De voorleesmomenten vallen telkens op woensdagnamiddag, volgens een vaste planning (vanaf 13u30 à 14u zijn de studenten lesvrij). De eerste kennismaking van de voorlezer met zijn/haar gastgezin gebeurt op school, op één en dezelfde dag voor iedereen.

De voorlezer is geen babysit. Tijdens de voorleesmomenten moet altijd minstens één van de ouders thuis zijn. Dit is niet alleen inhoudelijk van belang (ouders zien hun kind genieten van verhalen), maar ook praktisch (verzekering in geval van ongeval/schade). Het is belangrijk dat de gastgezinnen dit weten.

De voorlezers brengen zelf prentenboeken mee. Ze zorgen ook altijd voor aangepaste verwerkingsactiviteiten die op zoveel mogelijk talige interactie met de kinderen mikt.

Tijdens de voorleesweken proberen de voorlezers ook een gesprek aan te knopen met de mama of de papa over verhalen die zij kennen van vroeger en al dan niet doorgeven aan hun kind(eren). En over de plaats die boeken en verhalen binnen het gezin zouden kunnen innemen.

Om de ouders de kans te geven om met de bibliotheek kennis te maken, zal één van de 6 voorleesmomenten plaats vinden in de bib. Dit voorleesmoment zal iets korter zijn dan de momenten thuis omdat de voorlezer ook een korte rondleiding in de bib zal geven. En samen met het voorleeskind naar titels van leuke prentenboeken gaat zoeken. Idealiter worden die boeken ook ontleend…

 

Brede School Noord project

Brede School Noord is een samenwerkingsverband tussen meerdere scholen en allerhande buurtorganisaties uit verschillende sectoren (jeugd, cultuur, sport, onderwijs, gezondheid en welzijn,…).

Ons gemeenschappelijk vertrekpunt = school is meer dan school alleen. Daar gaan we vanuit en dat is waar we naar streven. Door het creëren van een zo breed mogelijk netwerk willen we onze kinderen, jongeren én hun ouders wegwijzen naar verschillende organisaties voor uiteenlopende activiteiten, al dan niet binnen of buiten de school(m)uren.

Op dit moment zijn we bezig met een rondvraag bij de kinderen van de school, hun ouders en de leerkrachten omtrent hetgeen er leeft onder hen en te peilen naar bepaalde noden en behoeftes.  Hetgeen hieruit naar boven komt, zullen we gebruiken om de inhoud van ons Brede School project verder vorm te geven. Op de website van onze Brede School kunnen jullie makkelijk op de hoogte houden van alles wat er in en rond de Brede School gebeurt, neem dus zeker een kijkje!

Els Dittrich is onze brede school coöridinator.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor haar?

Contact: bsnoord@gmail.com 

Samen naar school in de buurt

Elk schooljaar nemen we deel aan het project 'Samen naar scool in de buurt'.

Is uw kind geboren in 2016? Dan start u best nu al uw zoektocht naar een kwaliteitsvolle school in de buurt.

Veel jonge ouders zijn op zoek naar een school in Brussel. Ze aarzelen om hun kinderen in te schrijven in een buurtschool die ze niet kennen, ook al biedt deze school kwaliteitsvol onderwijs. Dankzij het project 'Samen naar School in de Buurt' kunnen ouders deze buurtscholen leren kennen en ontmoeten ze andere ouders met interesse voor dezelfde school.

Ouders worden aangemoedigd hun kind in te schrijven in een kwaliteitsvolle school bij hen in de buurt.

Onze basisschool neemt deel aan dit project. Op die manier willen we toekomstige ouders de kans geven om de school een bezoek te brengen tijdens een open-school-moment.

Geïntresseerde ouders kunnen zich inschrijven via de site op onze contact pagina door een bericht na te laten met vermelding van inschrijving voor het open-school-moment.

Muzische voorstelling 1e graad

Kennen jullie Arnaud al?

Arnaud de Astronaut zit in de ruimte en vanuit zijn ruimteschip ziet hij een bol, een wereldbol. Als hij met zijn telescoop eens goed kijkt, zich concetreert ziet hij België, meer bepaald Schaarbeek, een gemeente in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, toevallig de gemeente waar ook onze school staat! 

Op verschillende plaatsen in Schaarbeek ziet hij dingen... om te weten te komen wat hij allemaal ziet moet je naar onze school komen kijken nu vrijdag.

Ons 1e en 2e leerjaar gingen op project 2 daagse te Sint-Joris Weert om hun voorstelling in elkaar te steken. Dit deden ze samen met juf Ingrid, Laure, Aukje, Evelien en Jaimie. Het wordt een spetterende voorstelling met dans, muziek, drama, dans en video. 

De kinderen verwachten jou om 19u in de toekomstige bibliotheek op de 2e verdieping in de H-blok, onze nieuwbouw in het midden van onze campus. Nadien voorzien we in de refter op de gelijkvloers een bar om gezellig na te praten en iets te drinken.

Communicatie ouders

Soms komt onze communicatie in jouw spam folder terecht. Dit kijk je best na als je al lang niets meer van ons hoorde. 

15/03/24 kwestie vasten 

15/03/24 Incident 2 leerlingen 

13/03/24 Facultatieve verlofdag en pedagogische studiedag

Link naar map met vorige communicatie. 
--------------

LINK NAAR SCHOOLREGLEMENT

LINK NAAR JAARKALENDER 23-24

Ga naar onze Vimeo account